Regulamin Świadczenia Usług serwisu RenowacjeCyferblatow.pl

Regulamin Świadczenia Usług serwisu RenowacjeCyferblatow.pl (dalej zwany "Regulamin") określa warunki wykonywania usług serwisowych przez właściciela RenowacjeCyferblatow.pl, Pracownia Zegarmistrzowska - Jacek Głowacki, ul. Złota 62, 00-821 Warszawa, NIP: 522-216-49-28 (dalej zwaną "RenowacjeCyferblatow.pl").

I. Postanowienia ogólne

1. RenowacjeCyferblatow.pl świadczy swoje usługi na terenie całej Polski oraz za granicą.
2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający firmie RenowacjeCyferblatow.pl świadczenie usług naprawy lub renowacji zegarków naręcznych różnego typu.
3. W zakresie zawarcia i wykonywania usługi serwisowej strony uznają za wiążące oświadczenia woli i ustalenia dokonane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz systemu zakupu usług RenowacjeCyferblatow.pl. 4. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych po dokonaniu płatności z góry zgodnie z otrzymaną wyceną lub po wpłaceniu określonej zaliczki i dopłacie za pobraniem kurierowi po otrzymaniu przesyłki.
5. Złożenie zlecenia oznacza zawarcie umowy serwisowej, do której w całości ma zastosowanie niniejszy Regulamin.
6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia usług serwisowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 02.101.926.). Administratorem danych osobowych jest RenowacjeCyferblatow.pl.

II. Podstawowe zasady świadczenia usług serwisowych

1. Korzystanie z usług RenowacjeCyferblatow.pl wymaga dysponowania sprzętem elektronicznym z dostępem do internetu, posiadającym przeglądarkę internetową www oraz dostęp do poczty elektronicznej.
2. Podawane na stronie RenowacjeCyferblatow.pl przykładowe ceny napraw oraz podawany Klientowi w trakcie składania zlecenia orientacyjny koszt naprawy są określone na podstawie statystyk kosztów napraw dokonywanych wcześniej przez RenowacjeCyferblatow.pl w ramach innych zleceń o podobnym charakterze usterki, lecz może ona ulec zmianie o czym klient zostanie wcześniej poinformowany!
 Treści te mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

III. Zlecenie usługi

1. Zlecenie usługi serwisowej (dalej zwane "Zlecenie") składane jest wyłącznie za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie www.renowacjecyferblatow.pl.
2. Klient zobowiązany jest do umieszczenia w Zleceniu prawdziwych danych osobowych oraz wskazania danych umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu mailowego lub telefonicznego.

IV. Transport

1. Przekazanie sprzętu do serwisu RenowacjeCyferblatow.pl jest w interesie zleceniodawcy, i może on przesłać sprzęt za pomocą tradycyjnej poczty lub firmy kurierskiej.
2. Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę (pudełko oryginalne lub zastępcze), aby nie uległa zniszczeniu podczas transportu.
3. Po wykonaniu naprawy zegarek jest odsyłany niezwłocznie na adres podany przez klienta przy zamawianiu usługi, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4. Wszystkie przesyłki na czas transportu są ubezpieczone. Odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki w nienaruszonym stanie lub jej zaginięcie ponosi firma kurierska.

V. Diagnoza i wycena usterki

1. Po otrzymaniu zegarka, serwis RenowacjeCyferblatow.pl dokonuje diagnozy uszkodzenia i określa ostateczny koszt usługi serwisowej.
2. W przypadku braku innego postanowienia, diagnoza urządzenia jest dokonywana wyłącznie w zakresie usterki wskazanej przez Klienta.
3. W przypadku braku zgody klienta na zaproponowany koszt naprawy, klient będzie obciążany kosztami przesyłki zwrotnej dokonywanej za pośrednictwem firmy kurierskiej.

VI. Naprawa

  RenowacjeCyferblatow.pl dokonuje naprawy zegarka, o ile istniej taka możliwość, z zastosowaniem oryginalnych części. Serwis RenowacjeCyferblatow.pl wykonuje usługę serwisową na najwyższym poziomie, z zachowaniem obowiązujących norm i standardów w zakresie technologii, wykorzystywanych narzędzi i metod, a także wymaganych kompetencji zawodowych swoich pracowników. W wypadku, gdy w trakcie naprawy okaże się, że jej dokonanie wymaga naprawienia również innej, niewskazanej przez Klienta usterki, która skutkuje wzrostem kosztu usługi serwisowej ponad kwotę zaakceptowaną przez Klienta, serwis RenowacjeCyferblatow.pl zwróci się do niego o potwierdzenie tego kosztu. Jeżeli Klient nie zaakceptuje kosztu, bądź nie wyrazi zgody na naprawę dodatkowych usterek, naprawa jest dokonywana wg ustaleń wstępnych.
  RenowacjeCyferblatow.pl nie wydaje uszkodzonych części z wykonanych napraw.

VII. Koszty usługi

Na całkowity koszt zlecenia składają się:
   koszt usługi serwisowej, w tym koszt części zamiennych,
   zryczałtowane koszty przesyłek kurierskich oraz opakowań,
   koszty zamówionych przez Klienta usług dodatkowych,
   ewentualny koszt dodatkowy związany z wybranym przez Klienta sposobem realizacji płatności za usługę lub towary.

Koszt usługi serwisowej określany jest w wyniku diagnozy zegarka.
  Złożenie Zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowań, kosztu zamówionych usług dodatkowych oraz ewentualnego kosztu dodatkowego związanego z wybranym przez Klienta sposobem realizacji płatności za usługę lub usługi transportu urządzenia.
  Zakupując poszczególną usługę serwisową klient jest informowany o prawdopodobnym maksymalnym koszcie usługi. Oznacza to, że serwis RenowacjeCyferblatow.pl nie ma obowiązku uzyskania od Klienta odrębnej akceptacji dla kosztu naprawy niższego lub równego określonemu limitowi.
W sytuacji kiedy koszt usługi serwisowej przekracza wcześniej ustaloną kwotę, serwis RenowacjeCyferblatow.pl zobowiązuje się do kontaktu z Klientem celem uzyskania akceptacji kosztów usługi serwisowej.
  Naprawa nie jest dokonywana, jeśli Klient nie zaakceptuje jej kosztu. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta, po uregulowaniu przez niego wszelkich kwestii finansowych.

VIII. Płatność

Serwis RenowacjeCyferblatow.pl akceptuję następujące metody płatności:
   Płatność przelewem na konto RenowacjeCyferblatow.pl
   Płatność online za pośrednictwem systemu DotPay (przelewem lub kartą płatniczą) - wkrótce.
Wybrana metoda płatności może się wiązać z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowego kosztu.

IX. Czas realizacji usługi

  RenowacjeCyferblatow.pl realizuje naprawy maksymalnie w terminie 30 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie.
Czas wykonania usługi ulega wydłużeniu ponieważ:
   czas oczekiwania na akceptację przez Klienta kosztu naprawy się wydłuża,
   czas oczekiwania na dokonanie przez Klienta zapłaty za usługę się wydłuża,
   z natłoku ilości zleceń w tym samym czasie realizacji zlecenia,
   w przypadku gdy do wykonania naprawy niezbędne jest zamówienie dodatkowych części.

X. Wyłączenia odpowiedzialności

  Serwis RenowacjeCyferblatow.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie powstałe w sytuacji wykorzystania własnego opakowania Klienta, jeżeli opakowanie to nie spełnia wszystkich poniższych wymagań:
   zapewnia sztywność przesyłki,
   zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym,
   uniemożliwia przesuwanie się urządzenia w opakowaniu,
   uniemożliwia samoczynne otwarcie przesyłki a uszkodzenie jest skutkiem niespełnienia tych wymagań.
  Serwis RenowacjeCyferblatow.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy zegarka oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została RenowacjeCyferblatow.pl zlecona.

XI. Gwarancja i reklamacja

  Serwis RenowacjeCyferblatow.pl udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje usługi związanych z mechanicznym działaniem urządzenia.
Gwarancja obejmuje jedynie zakres naprawionych lub wymienionych części użytych do naprawy poszczególnego zegarka.
Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania zegarka wynikającego z następujących zdarzeń mających miejsce w okresie udzielania gwarancji:
   uszkodzeń spowodowanych zalaniem zegarka cieczą lub działaniem wilgoci,
   uszkodzeń mechanicznych,
   uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji i konserwacj,i
   uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika lub stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych,
   uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak: powódź, pożar, wypadki komunikacyjne, uderzenie pioruna,
   uszkodzeń powstałych z winy producenta zegarka,
   uszkodzeń spowodowanych próbą naprawy zegarka, podejmowanej przez nieuprawnione osoby lub firmy,
   ścierania powłok oraz szkła.

  Falsyfikaty/repliki zegarków nie podlegają gwarancji.

  Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez kontakt mailowy. Wysyłka zegarków odbywa się na zasadach określonych dla zleceń napraw, również w zakresie zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich i opakowań. Wysyłka zegarków do warsztatu leży po stronie klienta.
  Na podstawie diagnozy zegarka serwis RenowacjeCyferblatow.pl dokonuje naprawy lub podaje powody odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji. W przypadku odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji Klient podejmuje decyzję o:
   podjęciu naprawy odpłatnej,
   odesłaniu mu zegarka w stanie, w jakim został dostarczony do serwisu RenowacjeCyferblatow.pl. Klient ponosi koszt przesyłki.

XII. Sytuacje szczególne

  Klient może, w drodze oświadczenia woli dokonać odsprzedaży zegarka (naprawionego lub nie) serwisowi RenowacjeCyferblatow.pl za kwotę równą wymagalnemu zobowiązaniu Klienta wobec serwisu RenowacjeCyferblatow.pl.
  Jeżeli wskutek niedokonania przez Klienta zapłaty za usługę, zegarek nie zostanie przez niego odebrany, serwis RenowacjeCyferblatow.pl, zachowując szczególną staranność, podejmie nie mniej niż 3 próby kontaktu z Klientem (mailowe lub telefoniczne) w celu doprowadzenia do odbioru zegarka. Jeżeli pomimo upływu 90 dni od powiadomienia Klienta o dokonaniu naprawy nie dojdzie do odbioru urządzenia, strony uznają że dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży urządzenia na rzecz nieuregulowanych zobowiązań Klienta wobec serwisu RenowacjeCyferblatow.pl o ile wartość urządzenia zaspokaja wartość wyceny oraz przesyłki.
W opisanych powyżej przypadkach własność urządzenia przechodzi na właściciela marki RenowacjeCyferblatow.pl.

Zleć nam naprawę

Zleć nam naprawę swojego zegarka przez internet (on-line)